DIABOLIK LOVERS MORE, BLOOD : mukami hen-Prequel

DIABOLIK LOVERS MORE, BLOOD : mukami hen-Prequel

Auteur : Kyarauei.; Ichiha Akizuki; Shina Suzaka; Mizuki FuÌ"ju; Maro Yanagiya; Rijetto.; Aidia fakutoriÌ" kabushiki gaisha.

Editeur : ToÌ"kyoÌ" : Kadokawa, 2014.

Parution : Mai 2014
ISBN : 978-4-0472-9663-3
Fiche consultée 29 fois
18,32 €