Fushin no toki [9784101132235]

Fushin no toki [9784101132235]

Auteur : Sawako Ariyoshi

Editeur : ToÌ"kyoÌ" : ShinchoÌ"sha, 2006.

Parution : Juillet 2006
ISBN : 978-4-1011-3223-5